Voor wie is praktijkonderwijs?

Praktijkonderwijs (PrO) is bedoeld voor leerlingen van 12 t/m 18 jaar die moeite hebben met leren op de traditionele manier. Bij het praktijkonderwijs leer je niet alleen uit boeken en online, maar vooral door te doen. In de praktijk dus.

De basisschool geeft alle groep 8-leerlingen een advies mee voor het voortgezet onderwijs. Leerlingen met het advies praktijkonderwijs hebben in vergelijking met leeftijdsgenoten vaak een achterstand, met name op het gebied van taal en rekenen.

Om toegelaten te kunnen worden tot het praktijkonderwijs is een Toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs (TLV PrO) nodig. Sinds 1 januari 2016 zijn de samenwerkingsverbanden passend onderwijs verantwoordelijk voor het afgeven van deze TLV PrO. De samenwerkingsverbanden moeten daarvoor landelijk vastgestelde criteria hanteren.

Het praktijkonderwijs hanteert de volgende landelijke toelatingscriteria:
  • Het IQ van de praktijkschool leerling ligt tussen 55 en 80.
  • De leerling heeft een leerachterstand van drie jaar of meer op twee van de volgende domeinen: inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen. Waarvan één van de domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen moet zijn.

Hoe werkt praktijkonderwijs?

Het praktijkonderwijs is kleinschalig georganiseerd. De klassen zijn klein en je krijgt intensieve, persoonlijke begeleiding. Kenmerkend is dat je al vanaf het eerste jaar zoveel mogelijk leert vanuit de praktijk en door te doen.

Iedere leerling in het praktijkonderwijs heeft een OntwikkelingsPerspectief Plan (OPP). Dit is een persoonlijk plan met een uitstroomperspectief (arbeid of vervolgonderwijs) en een IOP (leerdoelen en gewenste begeleiding en ondersteuning).

De meeste scholen voor praktijkonderwijs kennen een onderbouw (leerjaar 1 en 2) en een bovenbouw (leerjaar 3 t/m 5). In de onderbouw is het onderwijs vooral gericht op basisvaardigheden, algemene vorming en oriëntatie op de verschillende sectoren binnen de arbeidsmarkt.

In de bovenbouw werk je beroepsgerichter. Je maakt dan een keuze voor een beroepsrichting. Ook ga je steeds meer stage lopen.

Een deel van de leerlingen stroomt na het praktijkonderwijs direct door naar werk. Een ander deel stroomt door naar het mbo om een vervolgopleiding te doen. Nadat leerlingen uit het praktijkonderwijs zijn uitgestroomd worden ze nog twee jaar gevolgd en bieden de scholen, indien nodig, nazorg en begeleiding.

Wat zijn kenmerken van praktijkonderwijs?

  • Kleine klassen en intensieve persoonlijke begeleiding
  • Uitdagend onderwijs
  • Per leerling een individueel ontwikkelingsperspectiefplan
  • Leerlingen ontwikkelen zich ook via stages
  • Begeleiding naar zelfstandigheid op allerlei vlakken
  • Veel praktijkvakken
  • De mogelijkheid om branchecertificaten en diploma's te behalen
  • Actief werken aan het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt