0493 - 672672

Zorgteam

Als de reguliere begeleiding niet toereikend is, komt het zorgteam in beeld. Het zorgteam bestaat uit de zorgcoördinator, de orthopedagoog (gericht op gedrags- en ontwikkelingsproblemen) en de schoolmaatschappelijk werker (gericht op het gezin en de thuissituatie). Dit team houdt zich bezig met de diagnostiek van en gespecialiseerde aanvullende zorg voor leerlingen.
ZorgAdviesTeam (ZAT)
Het zorgteam heeft structureel overleg met deskundigen van buiten de school. In dit ZorgAdviesTeam zitten naast medewerkers van het zorgteam van de school, de schoolarts, de leerplichtambtenaar, een vertegenwoordiger vanuit de GGZ, de coördinator Centrum voor Jeugd en Gezin van de gemeenten Asten en Someren en de buurtbrigadier. Indien gewenst kunnen andere deskundigen worden uitgenodigd. Het Zorg(Advies)Team kan adviseren en verwijzen naar externe hulpverleningsinstanties. 

Ouders en leerlingen kunnen niet zelf rechtstreeks een probleem aandragen bij het zorgteam. een eerste contact dient altijd via de mentor te lopen, die ondersteund wordt door de intern begeleider van het team.

Zorg voor Jeugd
Het Varendonck College is aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Dit systeem is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in een vroegtijdig stadium te signaleren en vervolgens de coördinatie van zorg te organiseren. Op deze manier moeten risico's met kinderen en jongeren worden voorkomen en kan hulp beter op elkaar worden afgestemd. Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is beschikbaar gesteld door de gemeenten, waarin de leerlingen van het Varendonck College wonen. De gemeenten werken samen met een groot aantal zorg- en onderwijsinstellingen om jongeren zo goed mogelijk te ondersteunen.

Binnen het Varendonck College kunnen mevrouw Bouten, orthopedagoog en mevrouw van Vugt, zorgcoördinator, zorgsignalen afgeven in Zorg voor Jeugd. Zo'n signaal geven zij alleen af, nadat zij de leerling en/of zijn ouders hierover hebben geïnformeerd. Bij het afgeven van een signaal wordt geen inhoudelijke informatie geregistreerd. In het systeem komt alleen te staan dat er zorgen zijn over een leerling. Als er twee of meer signalen in het systeem staan over dezelfde leerling, dan wordt automatisch een ketencoördinator aangewezen. Deze ketencoördinator is een professional van een hulpverleningsorganisatie. Hij/zij inventariseert wat er aan de hand is met de leerling en of het nodig is om in overleg met betrokken partijen een hulpverleningsplan op te stellen. Op www.zorgvoorjeugd.nu is meer informatie te vinden over Zorg voor Jeugd. U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met mevrouw Bouten of mevrouw van Vugt.