Open Dag
Alle scholen in Nederland hebben een medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft als taak om in tal van zaken het bevoegd gezag (Raad van bestuur van de vereniging OMO) gevraagd, of ongevraagd voorstellen te doen of adviezen te geven over kwesties die de school betreffen. In principe kunnen hiertoe alle aangelegenheden die het Varendonck College betreffen, besproken worden. In een aantal nauwkeurig omschreven gevallen is zelfs de instemming van de MR verplicht om bestuurlijke besluiten rechtsgeldig te laten zijn (bijvoorbeeld belangrijke wijzigingen op het gebied van onderwijs).

Zowel de rector, mevrouw A. Vermeulen, als de directeur, meneer R. Weijmans, zijn bij de MR-vergaderingen aanwezig. Met hen wordt de algemene gang van zaken en de voortgang besproken. Zij hebben geen stemrecht. De bevoegdheden en taken van de MR staan omschreven in het MR-reglement.

Samenstelling 2022-2023
De MR van het Varendonck College bestaat uit de volgende leden:

Personeelsgeleding Oudergeleding Leerlinggeleding
Mevr. J. van Beek
Dhr. A. van Dinter (secretaris PMR)
Mevr. C. van Heugten (voorzitter PMR)
Mevr. G. Michiels
Dhr. T. van der Putten
Mevr. C. Kusters
Sylvia Bouwmans
Angela Leenders
Jorik Arts (voorzitter MR)
Sophie Bouwmans
Ash van den Reek
Jesse Sleegers

Contact
De leden van de MR zijn te bereiken via het e-mailadres van de secretaris van de MR: mr@varendonck.nl.

Vergaderingen
De MR vergadert zes tot acht keer per jaar op de locatie Asten. Deze vergaderingen zijn toegankelijk voor alle personeelsleden, leerlingen en ouders van het Varendonck College. In verband met de ruimte stellen wij het op prijs als u uw aanwezigheid aankondigt bij de voorzitter. De vergaderingen beginnen om 19:00 uur.

Vergaderdata (2023-2024)
  • Dinsdag 26 september 2023
  • Donderdag 23 november 2023
  • Donderdag 1 februari 2024
  • Dinsdag 26 maart 2024
  • Donderdag 30 mei 2024
  • Maandag 1 juli 2024

Notulen
Notulen september 2022
Notulen november 2022
Notulen februari 2023
Notulen juli 2023