0493 - 672672

MR

Alle scholen in Nederland hebben een medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft als taak om in tal van zaken het bevoegd gezag (Raad van bestuur van de vereniging OMO) gevraagd, of ongevraagd voorstellen te doen of adviezen te geven over kwesties die de school betreffen. In principe kunnen hiertoe alle aangelegenheden die het Varendonck College betreffen, besproken worden. In een aantal nauwkeurig omschreven gevallen is zelfs de instemming van de MR verplicht om bestuurlijke besluiten rechtsgeldig te laten zijn (bijvoorbeeld belangrijke wijzigingen op het gebied van onderwijs).
De rector, mevrouw I. van Nieuwenhuijsen, is de adviserende afgevaardigde van het bestuur en is bij de MR-vergaderingen aanwezig. Met haar wordt de algemene gang van zaken en de voortgang besproken. Zij heeft geen stemrecht. De bevoegdheden en taken van de MR staan omschreven in het MR-reglement. Dit reglement ligt ter inzage bij de schooladministratie.


Samenstelling 2018 - 2019
De MR van het Varendonck College bestaat uit de volgende leden:
 
Acht personeelsleden (zes leden van het onderwijzend en 
twee leden van het onderwijsondersteunend personeel):
Mevr. J. van Beek
Dhr. G. Berkers
Dhr. A. van Dinter
Mevr. C. van Heugten
Mevr. C. Meuter
Dhr. T. van der Putten
Dhr. V. Spoorenberg
Mevr. A. van Vugt
 
Leerlingen:
Floor Reijnders
Wessel Versteegh
Jordy Wijn
Teun Bakens
 
Ouders:
Mevr. A. Donkers
Mevr. A. Leenders
Mevr. J. Sonnemans
 

Contact: De leden van de MR zijn te bereiken via het e-mailadres van de secretaris van de MR: mr@varendonck.nl.
 
Vergaderingen
De MR vergadert zes tot acht keer per jaar op de locatie Asten. Deze vergaderingen zijn toegankelijk voor alle personeelsleden, leerlingen en ouders  van het Varendonck College. In verband met de ruimte stellen wij het op prijs als u uw aanwezigheid aankondigt bij de voorzitter. De vergaderingen beginnen om 19.00 uur. 

De vergaderdata voor 2018 - 2019 zijn:

donderdag 27 september
maandag 26 november
maandag 28 januari
donderdag 28 maart
maandag 27 mei
maandag 1 juli

Klik op de datum van de onderstaande vergaderingen om bij het verslag van de MR te komen.