0493 - 672672

Kunst en cultuur

 
Cultureel kunstzinnige vorming (CKV)
Wij willen leerlingen kennis laten maken met kunst en cultuur door de leerlingen zoveel mogelijk te laten zien en te laten ervaren. Die ervaringen staan niet op zichzelf; reflectie op hun culturele ervaringen en die van klasgenoten zijn een essentieel onderdeel van het programma. Wij streven ernaar om met iedere leerling een cultureel dossier op te bouwen vanaf leerjaar 1. In de onderbouw staat een periode jaarlijks in het teken van een of meerdere kunstdisciplines. Schooljaar 2017-2018 stond in het teken van Dans (Someren) en Kunst en Theater (Asten). Schooljaar 2018-2019 zal in het teken staan van kunst en media (Asten).

In de bovenbouw in Asten verbreden, verdiepen en verbinden we de CKV-ervaringen aan de hand van thema's zoals Helden, Film en de Stad. We nodigen professionals uit voor gastlessen, bezoeken musea en theater en Filmhuis. We spelen in op kunstzinnige en culturele activiteiten in de omgeving. De leerlingen leggen hun culturele activiteiten vast in een verslag en elke periode wordt afgesloten met een praktische opdracht.
In Someren krijgen alle derde klassen CKV-lessen waarin ze kunst en cultuur verkennen van hun eigen woonplaats. Ze kiezen zelf vier culturele activiteiten de ze onderzoeken en vastleggen in hun CKV-dossier. Het is in leerjaar drie een examenvak dat voldoende moet worden afgesloten.
 
Schouwburg en Theater
Jaarlijks organiseren we een aantal schouwburgbezoeken. De leerlingen kunnen te­gen een sterk gereduceerd tarief intekenen op een gevarieerd aanbod aan voorstellingen. Het programma is geselecteerd voor met name de CKV- leerlingen en richt zich op verschillende disciplines zoals dans, muziek, cabaret en toneel. Hoewel de bovenbouw leerlingen voorrang hebben bij de inschrijving (om de kwaliteit van hun culturele activiteiten te waarborgen) kunnen onderbouwleerlingen zich ook inschrijven.  De school zorgt voor be­geleiding en vervoer. Deelnemers dienen zich met hun Varendonck-pas te legitime­ren. Klik hier voor het schouwburgprogramma 2018-2019.
In Someren maken de brugklassers kennis met theater in de breedste vorm door middel van een speciaal voor onze school ontwikkelde theatervoorstelling 'Theater, was da?'.' Daarvoor bezoeken ze een interactieve theatervoorstelling in De Ruchte. Theaterbezoek kan voor de 3e jaars leerlingen een onderdeel zijn van hun CKV -dossier.

Musical,  Movement en Modeshow
Leerlingen van VWO-HAVO kunnen op vrijwillige basis meedoen aan de wekelijkse lessen drama. Eén keer per twee jaar voeren zij een musical op. Bekijk hier de foto's van de musical Don't stop me now in 2018.
Op het VMBO vindt elke twee jaren het zogenaamde Movement plaats. Dit is een culturele manifestatie waarbij onze leerlingen samen met leerlingen uit het basisonderwijs naar aanleiding van een bepaald thema een aantal uitvoeringen verzorgen voor ouders en andere belangstellenden. In een wervelende show, gericht op dans, acrobatiek, drama en muziek, wordt het gekozen thema neergezet in een voorstelling van zo'n 2 uur. Ook alle leerlingen van groep 8 van de basisscholen nodigen we voor dit spektakel uit.
Elk jaar wordt door de derde jaars die gekozen voor CREA? Een modeshow verzorgd. In teams ontwerpen zij n.a.v. een thema een compleet kostuum en total outfit voor op de catwalk. Die wordt beoordeeld door een professionele jury en later is de modeshow ook onderdeel van de Open Dag en van Movement.
 
Excursies
Vakgerichte excursies zijn vaak een wenselijke, zo niet noodzakelijke aanvulling op de lessen. En er zijn nogal wat vakken waarbij excursies zijn gaan behoren tot het vaste lesprogramma, zoals de excursies naar Griekenland en Xanten bij het vak Latijn. Voor het vak Kunst Algemeen (KUA) reizen we af naar Keulen, Tilburg, Utrecht en Amsterdam. Bij vol­doende belangstelling bezoeken we met onze leerlingen van de bovenbouw het tweejaarlijkse spektakel 'Bulkboeks dag van de Literatuur'.
 
Tijdens de introductiedagen bezoeken de tweedejaars mavoleerlingen het Toon Kortoomspark, alwaar ze in het Toon Kortoomsmuseum kennismaken met de grootste Peelromanschrijver Toon Kortooms. Verder worden de leerlingen tijdens een demonstratie Turfsteken bijgepraat over het ontstaan en de verwerking van turf; een belangrijke bron van inkomsten in onze regio gedurende de eerste helft van de vorige eeuw. Tijdens de projectweek is er voor dezelfde groep leerlingen een aantal workshops en een bezoek aan Nationaal Monument Kamp Vught. Alle in het kader van de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de workshops wordt o.a. aandacht besteed aan het korte maar belangrijke leven van Anne Frank en haar dagboeken. De groep XL-leerlingen van de afdeling mavo bezoekt in het kader van de scheikundelessen het museum Nemo. De vierdejaars mavo bezoeken een internationale stad, afhankelijk van hun vakkeuze.
  
Vakoverstijgende projecten
Gedurende elk schooljaar organiseren we in asten tal van vakoverstijgende projecten die ervoor zorgen dat leerlingen verbanden leggen tussen verschillende vakgebieden en spelenderwijs leren. Een aantal voorbeelden;
  • Vazenproject; Klassiek en BV;
  • Een zomer vol verleidingen;  HELDER theater verzorgt voor leerjaar 2 een doe-dag met onder andere graffity drama en rap;
  • 'Petazzie mè skruwsaus'. AK en BV onderzoeken de identiteit en leefbaarheid van een Helmondse wijk;
  •  Bosch en Breugel Klok en peel; Technasium en BV.  

Podium Varendonck deel je talent !
Voor alle leerlingen met een creatief talent ( op gebied van bijvoorbeeld dans, zang of beeldend) organiseren we jaarlijks een open podium. In 2019 zal het open podium plaatsvinden in de aula van onze locatie Asten op 19 maart. Bekijk hier de promotiefilm (link binnenkort online)!

Onderzoekend leren in de bibliotheek
De brugklassers van het vmbo nemen deel aan een landelijk project onder de noemer 'Who dunnit?'. Op een onderzoekende manier (in de bibliotheek dient een moord opgelost te worden) maken de leerlingen kennis met alle aspecten die de bibliotheek rijk is, door deze te betrekken tijdens hun speurtocht.
 
Schrijversbezoek
De tweedejaars van het vmbo worden tijdens een bezoek van een jeugdboekenschrijver direct in contact gebracht met het ontstaan van jeugdboeken. Al jaren is het lezen op het Varendonck College een schoolbrede verplichting en dan niet alleen tijdens de lessen Nederlands.
 
Cultuurvoorloperschool
Sinds 2014 zijn we een cultuur voorloper school. Link https://www.decultuurloper.nl/nieuws/
 
Expertgroep kunst en klassiek
In Asten is er sinds 2015 een expertgroep cultuur en klassiek actief. Deze werkgroep bewaakt en evalueert alle activiteiten op cultureel gebied. Voor meer informatie, lees hier het cultureel manifest.
 
Stuurgroep cultuurplein AS
De cultuurcoordinators van het Varendonck College werken samen met cultuurplein AS. Dit is een ontmoetingsplek tussen scholen en (regionale) cultuuraanbieders waar vraag en aanbod op het terrein van cultuureducatie bij elkaar komen. De coördinator (Ine van de Ven) en een stuurgroep met vertegenwoordigers uit het onderwijs en het culturele veld, geven richting aan het proces, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter.
Door middel van deze stuurgroep willen we alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs op een structurele manier in contact brengen met cultuur d.m.v. het stimuleren van cultuurparticipatie van het onderwijs in de gemeenten Asten en Someren in samenwerking met lokale, regionale en waar nodig landelijke aanbieders.
In november 2016 is er een nieuw convenant ondertekend dat tot 2020 van kracht is.
 
CJP
De financiering van kunstzinnige en culturele activiteiten op onze school gebeurt voor een groot deel uit de gelden van het CJP. Projectleider is Willy Willems De budgethouders zijn Ingrid van Neerven en Brigit Verkuyten
 
Cultuur coördinator Someren: Ton van der Weerden
Cultuur coördinator Asten; Brigit Verkuyten